Optimális AnyaBaba-barát szülészet


10 lépés, mely az optimális AnyaBaba-barát
 szülészeti ellátáshoz vezet

A Nem­zet­közi AnyaBaba-barát Szü­lé­szeti Ellá­tá­sért Kez­de­mé­nye­zés 10 lépése, a Nem­zet­közi AnyaBaba-barát Szü­lé­szeti Ellá­tá­sért Szer­ve­zet (Inter­na­ti­o­nal Mother­Baby Child­birth Orga­ni­sa­tion, IMBCO) kez­de­mé­nye­zése.
Az opti­má­lis AnyaBaba-barát* Szü­lé­szeti Ellá­tást biz­to­sító intéz­mény olyan kidol­go­zott, írásba fog­lalt irány­el­vek­kel ren­del­ke­zik, ame­lye­ket kép­zé­se­i­ben és gya­kor­la­tá­ban megvalósít:
  1. Lépés: Min­den nőt tisz­te­let­tel és mél­tó­ság­gal kezel
  2. Lépés: Ismeri és álta­lá­no­san alkal­mazza azt a bábai szak­mai tudást és azon kész­sé­ge­ket, ame­lyek a váran­dós­ság, a szü­lés, a szop­ta­tás és gyer­mek­ágyas idő­szak nor­mál élet­tani folya­ma­tait leg­op­ti­má­li­sab­ban támogatják.
  3. Lépés: Tájé­koz­tatja az anyát a vajú­dás és szü­lés alatti folya­ma­tos támo­ga­tás elő­nye­iről, vala­mint biz­to­sítja, hogy a szülő nő által válasz­tott sze­mé­lyek ebben a támo­ga­tás­ban része­sít­hes­sék is őt.
  4. Lépés: A fáj­da­lom csil­la­pí­tá­sára és eny­hí­té­sére a szülő nőnek nem-gyógyszeres mód­sze­re­ket és kényelmi szol­gál­ta­tá­so­kat ajánl, miköz­ben ismer­teti vele ezek hasz­nát a nor­má­lis szü­lés megkönnyítésére.
  5. Lépés: Olyan gya­kor­la­tot foly­tat, amely tudo­má­nyos bizo­nyí­té­ko­kon ala­pul, és amely­nek jóté­kony hatása beigazolódott.
  6. Lépés: Elke­rüli a poten­ci­á­li­san káros gya­kor­la­to­kat és eljá­rá­so­kat.
  7. Lépés: Olyan intéz­ke­dé­se­ket vezet be, ame­lyek hoz­zá­já­rul­nak az egész­sé­ges jól­lét­hez, vala­mint meg­elő­zik a beteg­sé­ge­ket és a várat­lan veszélyhelyzeteket.
  8. Lépés: Hoz­zá­fé­rést biz­to­sít a bizo­nyí­té­ko­kon ala­puló szak­szerű sürgős­ségi ellátáshoz.
  9. Lépés: Biz­to­sítja a kap­cso­lódó anya– és gyermek-egészségügyi ellá­tás szé­les spekt­ru­mát – együttmű­ködve magán­sze­mé­lyek­kel, intéz­mé­nyek­kel és szervezetekkel.
  10. Lépés: Törek­szik a sike­res szop­ta­tás 10 lépé­sé­nek meg­va­ló­sí­tá­sára,vagyis betartja a „Baba­ba­rát Kór­ház” kez­de­mé­nye­zés alapelveit.
*AnyaBaba-barát: az anya és a gyer­mek a váran­dós­ság, a szü­lés, vala­mint a szop­ta­tás idő­sza­ká­ban eggyé for­rott egy­sé­get alkot, ezért az ere­deti szö­veg­ben a Mother­Baby kife­je­zést hasz­nál­ják.  (Az egész vilá­gon ismert angol elne­ve­zése: IMBCI – Inter­na­ti­o­nal Mother­Baby Child­birth Ini­ti­ative, www.imbci.org)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése